Η χρηματοδότηση, το ύψος της ενίσχυσης, τα τοπικά προγράμματα

Ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές, οι οποίες θα εφαρμοστούν μέσω 52 τοπικών προγραμμάτων περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα Leader ύψους 236.147.059 ευρώ για την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών, το οποίο αναμένεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμφων μέχρι τα τέλη του 2022.

Ειδικότρα, σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, το πρόγραμμα αφορά την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής δράσης και των τοπικών στρατηγικών σχεδίων αυτών.

Διαβάστε επίσης: Αγροτικές περιοχές: Πώς θα μετατρέψουν τις αδυναμίες σε ευκαιρίες

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση Leader είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειμένου οι τοπικές κοινότητες:

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

52 προγράμματα τοπικής ανάπτυξης LEADER σε αγροτικές περιοχές

Οι ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρμόζονται μέσω 52 τοπικών προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί για να υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, από τις Ομάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου – ιδιωτικού.

Τα τοπικά προγράμματα διαρθρώνονται σε τρία Υπομέτρα:

19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

19.3: «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση δια- τοπικών και διακρατικών συνεργασιών»

19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές…