Μια ψηφιακή αποτύπωση της γεωργικής γης στην περιφέρεια Αττικής θα επιχειρηθεί από την Περιφέρεια και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Την εκπόνηση μιας πρωτοποριακής για την χώρα μας έρευνας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων και ψηφιακών χαρτών της γεωργικής γης της Περιφέρειας Αττικής, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατόπιν της υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Πρύτανη του ΓΠΑ κ. Σπ. Κίντζιο, παρουσία και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ιορδ. Χατζηπαυλίδη.

Η έρευνα αφορά στην «Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας προσέγγισης με μοντελοποίηση και δημιουργία πακέτου ψηφιακών- γεωχωρικών εργαλείων για την διαβάθμιση της γεωργικής γης σε ποιότητες παραγωγικότητας και την κατάταξη της σε κατηγορίες παραγωγικότητας», με χρηματοδότηση με ίδιους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής και προϋπολογισμό που ανέρχεται στο πόσο των 74.400,00 ευρώ.

Η ψηφιακή αποτύπωση σε ψηφιακούς χάρτες του συνόλου της αγροτικής γης της Περιφέρειας Αττικής, με σαφή διαχωρισμό και κατηγοριοποίησης της παραγωγικότητας τους σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, θεωρείται απαραίτητο σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο για την ορθή και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πόρου της γης και κατ΄ επέκταση για την υλοποίηση κάθε αναπτυξιακού στόχου του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον αυτό θα επιταχύνει όλες τις διοικητικές διαδικασίες διευκολύνοντας την πραγματοποίηση επενδύσεων και μεγάλων έργων.

Το πρόγραμμα θα εκπονηθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς διαθέτει την εξειδικευμένη επιστημονική στελέχωση και τεχνογνωσία, ενώ ο σχεδιασμός συλλογής των δεδομένων και η δημιουργία της γεωχωρικής βάσης δεδομένων, θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με τρόπο ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη πληροφορία που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της.

Επίσης, το μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα είναι δυναμικό και θα μπορεί να προσαρμοστεί στο μέλλον σε κάθε μεταβολή των παραγόντων που επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό της παραγωγικότητας της γεωργικής γης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ….