Η δυναμική των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας – Συγκριτική ανάλυση της Deloitte

Η Deloitte διερεύνησε την ταχύτητα και το βαθμό αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που αναλογούν στο εκάστοτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των σχετικών στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιο συγκεκριμένα, στη «Συγκριτική Ανάλυση Απορρόφησης Κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας μεταξύ Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το εύρος της ανάλυσης αφορούσε το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας, κατά κύριο λόγο, σε τρία σημεία ενδιαφέροντος, με τα κυριότερα συμπεράσματα να διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Διαβάστε επίσης: Ακίνητα – Σε ποιες πόλεις αναπτύσσονται «φούσκες» [πίνακες]

  • Κατανομή κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά την κατανομή Κεφαλαίων ΤΑΑ (Επιχορηγήσεις & Δάνεια) ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και την Κροατία (βλ. διάγραμμα 1). Σημειώνεται ότι, μεταξύ των 26 Κρατών-Μελών με εγκεκριμένο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις επτά (7) Κράτη-Μέλη έχουν αιτηθεί δάνεια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντιστοιχεί στην Ελλάδα (7,0%) και την Ιταλία (6,9%).
  • Εκταμιεύσεις κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά τις Εκταμιεύσεις κεφαλαίων, καθώς και το άθροισμα Εκταμιεύσεων και Κεφαλαίων υπό Αξιολόγηση για Λήψη Επόμενης Δόσης, ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία (βλ. διάγραμμα 2)
  • Απορρόφηση κεφαλαίων: Η Ισπανία βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά το % απορρόφησης των Κεφαλαίων ΤΑΑ που της αναλογούν, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Κροατία. Όσον αφορά τη Μέση Σχετική Ταχύτητα Απορρόφησης Κεφαλαίων (περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού της μέσης σχετικής ταχύτητας παρατίθενται στη σχετική ανάλυση της Deloitte), η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία (βλ. διάγραμμα 3)

Σημειώνεται ότι για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν προκαταρκτικά στοιχεία ονομαστικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος 2021, τα οποία έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα…