Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην κατανομή και εκταμιεύσεις κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) σύμφωνα με ανάλυση της Deloitte.

Ειδικότερα, η Deloitte Ελλάδος προέβη στη «Συγκριτική Ανάλυση Απορρόφησης Κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας μεταξύ Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με αφορμή την υποβολή του δεύτερου αιτήματος πληρωμής από την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU).

Στο πλαίσιο της ανάλυσης, η Deloitte διερεύνησε την ταχύτητα και το βαθμό αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που αναλογούν στο εκάστοτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των σχετικών στοιχείων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιο συγκεκριμένα, το εύρος της εν λόγω ανάλυσης αφορούσε το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζοντας, κατά κύριο λόγο, σε τρία σημεία ενδιαφέροντος, με τα κυριότερα συμπεράσματα να διαμορφώνονται ως ακολούθως:

-Κατανομή κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά την κατανομή Κεφαλαίων ΤΑΑ (Επιχορηγήσεις & Δάνεια) ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και την Κροατία. Μεταξύ των 26 Κρατών-Μελών με εγκεκριμένο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις επτά (7) Κράτη-Μέλη έχουν αιτηθεί δάνεια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντιστοιχεί στην Ελλάδα (7,0%) και την Ιταλία (6,9%).

-Εκταμιεύσεις κεφαλαίων: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά τις Εκταμιεύσεις κεφαλαίων, καθώς και το άθροισμα Εκταμιεύσεων και Κεφαλαίων υπό Αξιολόγηση για Λήψη Επόμενης Δόσης, ως % του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία.

-Απορρόφηση κεφαλαίων: Η Ισπανία βρίσκεται στην 1η θέση όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης των Κεφαλαίων ΤΑΑ που της αναλογούν, ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Κροατία. Όσον αφορά τη Μέση Σχετική Ταχύτητα Απορρόφησης Κεφαλαίων (περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού της μέσης σχετικής ταχύτητας παρατίθενται στη σχετική ανάλυση της Deloitte), η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση ακολουθούμενη από την Κροατία και την Ιταλία.

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν προκαταρκτικά στοιχεία ονομαστικού Ακαθάριστου Εγχώριου…